Oznámenie o konaní 2. kola doplňujúcich volieb člena/členky Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Správna rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. oznamuje konanie druhého kola doplňujúcich volieb člena/členky Vedeckej rady CSPV SAV, v. v. i. (ďalej len „CSPV SAV, v. v. i.“).  

 

A) NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Šancová 56, 811 05 Bratislava.  

 

B) ŠPECIFIKÁCIA FUNKCIE A POČET MIEST, KTORÉ SA OBSADZUJÚ VOĽBOU

Doplňujúcou voľbou sa obsadzuje jedno miesto člena/členky Vedeckej rady CSPV SAV, v. v. i. za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav.

 

C) ŠPECIFIKÁCIA ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK, KTORÝCH REPREZENTANTI SA VO VEDECKEJ RADE VOLIA

Doplňujúcou voľbou sa obsadzuje jedno miesto člena/členky Vedeckej rady CSPV SAV, v. v. i. za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav.  

 

D) MIESTO A ČAS KONANIA VOĽBY  

Druhé kolo voľby a pohovor s kandidátom (zvoleným v prvom kole), na ktorom ústne odprezentuje svoju predstavu o pôsobení vo Vedeckej rade, sa uskutoční videokonferenčne (čl. XX. ods. 8 Štatútu SAV) dňa 24.6.2024 o 10:00 na online zhromaždení členov akademickej obce Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Voľba prebehne tajne elektronickým hlasovaním.         

 

V Košiciach dňa 18.6.2024                                                                         Za Správnu radu CSPV SAV, v. v. i.  

                                                                                                                        Mgr. Denisa Fedáková, PhD. 

Zoznam oprávnených voličov

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86