Smútočný oznam

Doc. Milan Olejník sa narodil 2. júna 1952 v Prešove. Vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach a na Spoločenskovednom ústave SAV začal pôsobiť od roku 1992. Ako vedecký pracovník oddelenia histórie sa venoval problematike výskumu postavenia národnostných menšín na Slovensku po roku 1918 so zameraním na postavenie maďarskej minority v období prvej ČSR a nemeckej minority po roku 1945. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj poznania problematiky nemeckej a maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1918 z politického, hospodársko-sociálneho i kultúrneho hľadiska. Okrem toho sa venoval aj problematike školstva. Výsledkom jeho úsilia bolo mnoho kvalitných domácich a zahraničných štúdií a monografií. Bol riešiteľom mnohých vedeckých projektov a dlhoročným členom Komisie VEGA. V rokoch 2009 – 2017 vykonával pedagogickú činnosť na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach. Počas svojho pôsobenia absolvoval niekoľko študijných pobytov a vedeckých stáží. Doc. Olejník sa vedeckej činnosti venoval aj po aktívnej kariére a v roku 2023 získal čestný titul emeritného vedeckého pracovníka. 

Okrem histórie ho zaujímali aj dejiny umenia, vesmír a hudba. Vo voľnom čase sa venoval maľovaniu obrazov, z ktorých niektoré zdobia steny Spoločenskovedného ústavu. Jeho láskou bol impresionizmus. Vynikal darom reči, optimizmom a neutíchajúcim záujmom o svoje okolie. Veľmi rád rozprával o svojich skúsenostiach z USA, kde strávil niekoľko rokov. Bol človekom, ktorý s nadhľadom pomáhal po odbornej, ale i ľudskej stránke.

Milan, budeš nám chýbať! Česť Tvojej pamiatke!

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86