Odborový zväz Veda a výskum

Aktuálne

 

Vo februári 2016 sme oznámili svoj vznik SAV a požiadali, aby sme boli prizývaní na zasadnutia Snemu SAV a predsedníctva SAV, rovnako ako je to umožňované iným OZ pôsobiacim na pôde SAV.

OZ VaV zasielal v tejto veci opakované písomné žiadosti podložené rozsiahlou  argumentáciou. Uvedené žiadosti obsahovali aj písomné upozornenia, že Základná listina práv a slobôd (ústavný zákon z r. 1991) a ďalšie predpisy obsahujú zákaz znevýhodňovania odborov a že v prípade pokračujúceho znevýhodňovania budeme nútení obrátiť sa so žiadosťou o ochranu práv nami zastúpených zamestnancov SAV (priebeh tejto korešpondencie je zverejnený na www.cspv.sav.sk/fileadmin/user_upload/VaV/korespondencia_P.pdf.

Napriek tomu bol OZ VaV naďalej znevýhodňovaný zo strany vedenia SAV. Preto bol nútený podať návrh na vydanie tzv. neodkladného opatrenia na ochranu práv ním zastúpených zamestnancov SAV. Súd tomuto návrhu vyhovel a vydal neodkladné opatrenie (pozrieť si ho možno tu), o ktorom sme informovali počas rokovania Snemu SAV 22.9.

Ide o veľký prelom v zrovnoprávnení postavenia nášho odborového zväzu v SAV. Odteraz by sme mali byť prizývaní zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých orgánov SAV tak isto, ako ostatné OZ pôsobiace na SAV.

 

O nás

V decembri 2015 vznikol na pôde SAV nový Odborový zväz VEDA a VÝSKUM na základe iniciatívy pracovníkov, ktorí nie sú spokojní so súčasným stavom v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku.

Na pôde SAV vznikol nový Odborový zväz VEDA a VÝSKUM

V decembri 2015 vznikol na pôde SAV nový Odborový zväz VEDA a VÝSKUM na základe iniciatívy pracovníkov, ktorí nie sú spokojní so súčasným stavom v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. Na návrh prípravného výboru boli stanovy Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovalo Odborový zväz VEDA a VÝSKUM dňa 10. decembra 2015. Odborový zväz VEDA a VÝSKUM vznikol ako moderná organizácia, ktorá sa zameriava najmä na ochranu pracovných a sociálnych práv pracujúcich v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. Odborový zväz VEDA a VÝSKUM (ďalej len "odborový zväz") je otvorenou, samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, a ktorí prejavili záujem o členstvo v odborovom zväze. Odborový zväz je nezávislý na politických stranách a hnutiach, na štátnych orgánoch a organizáciách, zamestnávateľoch a ich organizáciách ako aj občianskych iniciatívach.

Hlavným cieľom odborového zväzu je ochrana a obhajovanie oprávnených záujmov členov v ňom združených. Obhajuje a presadzuje sociálne, mzdové, ekonomické, kultúrne a právne záujmy a istoty svojich členov. Odborový zväz aktívne podporuje a presadzuje princípy demokracie, morálky, humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti. Podporuje dôsledné rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd. Vo svojej medzinárodnej činnosti sa riadi princípmi medzinárodnej solidarity na základe rovnoprávnosti, nezávislosti a vzájomného rešpektovania. Podmienkou obhajoby týchto práv je existencia demokratického prostredia, rešpektovanie základných ľudských, občianskych práv a slobody združovania.

 

Za hlavné aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu v SAV pokladá Odborový zväz VEDA a VÝSKUM najmä nasledovné:

- nízku úroveň mzdového ohodnotenia pracovníkov,

- sociálne neistoty pracovníkov v súvislosti s vleklým, neurčitým a netransparentným procesom   transformácie SAV,

- vysoké percento využívania pracovných zmlúv na dobu určitú v SAV,

- hrozbu ďalšieho zhoršenia sociálnej situácie pracovníkov SAV a ich rodín v dôsledku možnej straty rekreačných zariadení pre zamestnancov SAV (KC Stará Lesná, KC Smolenice),

- pracovné podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov SAV.

Pre naplňovanie svojich cieľov využíva odborový zväz všetky formy dané Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami ratifikovanými SR, vrátane krajného prostriedku - štrajku.

Prvé mesiace pôsobenia Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM preukázali potrebu bojovať za zlepšenie transparentnosti, demokratickosti, rešpektu pre ľudské a sociálne práva v SAV. Po splnení podmienok pre registráciu oznámil Odborový zväz VEDA a VÝSKUM svoj vznik predsedovi SAV a predsedníčke Snemu SAV a požiadal, aby mu bolo umožnené zúčastňovať sa na práci orgánov SAV obdobne, ako je to umožňované OZ pracovníkov SAV. Žiaľ, táto žiadosť vyvolala nepriaznivé reakcie a aktívny odpor p. predsedu SAV aj p. predsedníčky Snemu. O postojoch a úvahách výboru Snemu sa môžete presvedčiť tu.

Výbor Snemu SAV riešil našu žiadosť o umožnenie účasti v obdobnej forme ak OZ pracovníkov SAV tým, že vylúčil zo zasadnutí aj predstaviteľa OZ pracovníkov SAV. Členovia výboru Snemu predložili tri návrhy upravujúce možnosť účasti  na Sneme SAV pre osoby, ktré nie sú členmi Snemu. P. Z. Kusá navrhovala, aby boli zasadnutia Snemu prístupné verejnosti.P . Ľ. Kľučár navrhoval, aby boli prístupné pracovníkom SAV. K. P. Gmucová navrhovala, aby neboli prístupné ani verejnosti, ani pracovníkom SAV, len konkrétnym osobám, ktoré o účasť požiadajú a výbor im to povolí. Rozprava v Sneme k týmto návrhom bola údajne charakterizovaná vyjadreniami typu „to by nám sme mohli prísť novinári“, „to by nám sem mohli prísť Kotlebovci“, „nie je tu dosť stoličiek“, a p. Nakoniec bol v hlasovaní drvivou väčšinou prijatý návrh p. K. Gmucovej. Nielenže Odborový zväz VEDA a VÝSKUM nezískal status pozorovateľa, ale OZ pracovníkov SAV ho stratil a zároveň sa demokraticky zvolený samosprávny orgán zabetónoval v snemovni pred vlastnými voličmi. Pracovníci SAV sa môžu pýtať svojich členov Snemu, prečo sa im nepáči, aby sa v prípade záujmu mohli prísť pozrieť na to, ako uskutočňujú v ich mene svoj mandát. Keby sa uzavrel balkón v Národnej rade SR, bol by z toho škandál. V SAV sa podobné praktiky zaobídu bez zbytočného rozruchu.

Snem SAV má za členov veľa riaditeľov organizácií SAV, ktorí na jednej strane ako členovia Snemu majú Predsedníctvo SAV kontrolovať, na druhej strane sú týmto Predsedníctvom vymenovávaní do funkcie riaditeľov... Pokus o zmeny tejto situácie údajne v minulosti narazil na odpor mnohých členov Snemu SAV, podobne ako aj nedávna snaha o sprístupnenie rokovaní Snemu širšiemu okruhu ľudí, či už verejnosti, alebo aspoň samotným pracovníkom SAV.

Pracovníci SAV totiž znesú veľa. Nielenže sa nedostanú na zasadnutie vlastného Snemu, nedozvedia sa veľa ani o fungovaní vlastnej organizácie. Samosprávne orgány SAV totiž zasadajú neverejne (Predsedníctvo SAV aj Snem), neverejné sú aj zasadnutia všetkých komisií SAV. Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SAV neobsahujú okrem zoznamu účastníkov a  zoznamu uznesení tiež žiadne zbytočné informácie pre verejnosť. Zápisnice Snemu sú posledným stenčujúcim sa zdrojom informácií, ale zďaleka neobsahujú informácie, ktoré by prípadní záujemcovia z radov SAV mohli získať tým, že by sa na zasadnutí zúčastnili ako pozorovatelia. Vzniká tak dojem, akoby sa nedávno stanovené ciele zvýšenia transparentnosti a komunikácie dovnútra organizácie nie celkom darilo napĺňať…

Zlatú korunu v rešpektovaní potreby transparentnosti, komunikácie a dokonca sociálneho dialógu nasadil SAV jej p. predseda, ktorý od prvého kontaktu s Odborovým zväzom VEDA a VÝSKUM vytrvale odmieta umožniť jeho zástupcom účasť na práci Predsedníctva SAV a jeho komisií v obdobnom rozsahu, ako to SAV umožňuje OZ pracovníkov SAV. Pritom Odborový zväz VEDA a VÝSKUM tiež združuje pracovníkov SAV, avšak asi nie tej správnej kategórie. Okrem toho asi vyvolala u pána predsedu SAV zdesenie predstava, že by na zasadnutiach P SAV boli prítomní nejakí iní odborári… a nebodaj by prišli ešte ďalší… a nebodaj by sa pracovníci ich prostredníctvom začali dozvedať informácie, ktoré sú určené len pre uši vyvolených. Okrem toho má predsedníčka OZ pracovníkov SAV v rokovacom poriadku Predsedníctva SAV garantované právo predkladať návrhy na rokovanie P SAV po konzultácii s p. predsedom. Domnievame sa, že aktívne toto právo nevyužíva. Zdesenie asi vyvolala predstava, že by niekto mohol chcieť toto právo reálne využiť. P. predseda teda vytrvalo korešponduje a hľadá výhovorky, prečo neumožniť Odborovému zväzu VEDA a VÝSKUM účasť na práci Predsedníctva SAV a početných komisií, ktoré vymenúva. Korešpondenciu s p. predsedom SAV si môžete pozrieť tu.

V SAV asi nikomu nevadí, že tu zrejme ide o diskrimináciu časti pracovníkov SAV a porušovanie ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa prijala Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon. V zmysle ustanovenia čl.27 Listiny základných práv a slobôd je garantované:

(1) Každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií je neprípustné, rovnako ako zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví.

Uvedený ústavný zákon bol prijatý krátko po Nežnej revolúcii ako výraz podpory plurality a prekonania totalitných praktík minulosti, keď boli všetci zamestnanci nútení do členstva v jedinom odborovom zväze (ROH), ktorý bol podporovaný a zvýhodňovaný zamestnávateľom. SAV, žiaľ, stále žije v dobe ROH. Pluralita odborových zväzov, úplne bežná v iných sektoroch a najmä v školstve, je pre SAV neprekonateľným strašiakom. Je na mieste pýtať sa, prečo je tomu tak...

Zdá sa, že p. predseda SAV, ktorý prijíma vyhlásenia týkajúce sa represií voči akademikom v Tureckej republike, nie je v stave garantovať základné práva a slobody pre pracovníkov SAV v Slovenskej republike a svojím postojom diskriminuje časť pracovníkov SAV, ktorí sú zastúpení Odborovým zväzom VEDA a VÝSKUM. Natíska sa otázka – žijú pracovníci SAV naozaj v 21. storočí v Slovenskej republike, modernom pluralitnom štáte, členskej krajine Európskej únie, ktorá uznáva a maximálne podporuje ľudské práva a sociálny dialóg? Alebo žijú v zvláštnej samosprávnej enkláve, ktorá sa nevie vysporiadať s realitou pluralitného okolitého sveta a zamyká sa sama do seba a do minulosti? A to za cenu vylúčenia časti svojich pracovníkov z benefitov skutočného sociálneho dialógu? Každý nech si urobí svoj názor. Boj Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM o poskytnutie pozície, ktorá mu právom patrí, pokračuje. Ide o práva členov Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM, ale možno aj o Vaše práva.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86